HLAVNÉ ZÁSADY PRI UKLADANÍ DLAŽBY

Dôležité informácie, návody a tipy pri ukladaní betónovej dlažby.

ČO BY STE MALI VEDIEŤ PRED UKLADANÍM?

1,projektová dokumentácia a zameranie stavby

Pre minimalizáciu dodatočného opravovania už vykonaných prác, je veľmi vhodné, účelné, čas a peniaze šetriace pracovať podľa hoci aj veľmi jednoduchej projektovej dokumentácie a výškového zamerania stavby. Ostatné je na nás – odporúčania a kladačský plán vám dodáme.

2,podkladové vrstvy

Z hľadiska výslednej a nadčasovej kvality celého stavebného diela je správne vyhotovenie podkladových vrstiev najdôležitejšou fázou celej stavby. Aj tá najkvalitnejšia dlažba nemôže nahradiť akékoľvek nedostatky a nekvalitu podložia! Skladba podkladových vrstiev je vždy závislá od konkrétnych geologických pomerov a predpokladaného zaťaženia budúcej plochy. Pri výkopových prácach si treba uvedomiť, že každá zbytočne odstránená zemina bude musieť byť následne doplnená drahým kamenivom, ktoré navyšuje finančný rozpočet celej stavby! Ekonomicky výhodné je naprojektovať spevnené plochy tak, aby všetka vykopaná zemina bola použitá napr. na konečné záhradné úpravy. Veľký dôraz je treba klásť na technologicky správne a kvalitné hutnenie jednotlivých vrstiev, najlepšie po hrúbkach 10–15 cm. Predídeme tak nebezpečenstvu „prepadaniu sa“ dlažby v budúcnosti. Podkladové vrstvy sa robia vždy s pozdĺžnym sklonom 0,5 % a priečnym sklonom min. 2–3 % v smere budúcej spevnenej plochy. Najvhodnejším materiálom pre podkladové vrstvy je drvené kamenivo od frakcie 0-63 mm; 16-32 mm; 16-22 mm; 8-16 mm až po 4-8 mm. Jednotlivé skladobné vrstvy sú znázornené v tabuľke a obrázkoch.

3,ukladacia-ložná vrstva

Optimálna hrúbka ukladacej vrstvy pre všetky druhy a výšky dlažieb je 30-40mm. pred zhutnením! Najvhodnejším materiálom je drvené kamenivo frakcie 4–8 mm, prípadne frakcie 2–4 mm. Je nutné si uvedomiť pokles ukladacej vrstvy o cca. 8-10 mm po uložení dlažby a jej hutnení.Vlastné urovnanie ložnej vrstvy sa robí pomocou hliníkového pravítka, vodováhy, kde je možné využiť vodiace lišty osadené v ložnej vrstve prípadne už položené obrubníky! Presnosť a precízna práca pri rozprestieraní a finálnom urovnávaní ložnej vrstvy, vrátane zabezpečenia výškových a spádových pomerov, je nevyhnutnou podmienkou pre úspešnú realizáciu vrchnej stavby – krytu spevnenej plochy!

Neodporúčame používať rôzne lacné náhrady materiálu ložnej vrstvy – nedrvené kamenivo, piesky s vysokým podielom ílovitých častíc! Rozhodne neexistujú prípady – s výnimkou hygienicky odôvodnených (pre budúcu nepriepustnosť vody), kedy by bolo nutné klásť dlažbu do ložnej betónovej zmesi alebo pieskocementovej stabilizácie! Táto betónová doska pod dlažbou nemá žiadny konštrukčný význam, naopak neguje všetky kladné vlastnosti dláždených plôch ( rozoberateľnosť, vodepriepustnosť, dilatačnú pohyblivosť pri teplotných zmenách a pod.) a samozrejme neúmerne predražuje celé stavebné dielo.

4,pieskovanie

Pieskovanie sa robí suchým kremičitým pieskom s maximálnou veľkosťou zrna 2 mm. Orientačná spotreba piesku sa pohybuje na 1 cm výšky dlažby od 1,5 kg/m2 do 4 kg/m2 dláždenej plochy. Spotreba závisí na veľkosti dlažby. Platí pravidlo: čím väčšia plocha dlažby, tým menšia spotreba piesku! A naopak! Pieskovanie sa nevyhnutne robí pred zhutňovaním položenej dlažby. Špára medzi jednotlivými prvkami musí byť vyplnená špárovacím materiálom v celej výške špáry, najmä u prvkov s nezrazenou hranou, aby pri zhutňovaní dlažby nedošlo k vzájomnému kontaktu dlaždíc a ich poškodeniu. Po zhutnení položenej plochy sa znovu vykoná tzv. pieskovanie na doplnenie špár tak, aby špára bola dokonale vyplnená v celej svojej výške. Špárovací materiál vmetáme do špár ručne –metlami alebo ľahkými zametacími strojmi. Podcenenie alebo nedokonalé zapieskovanie spôsobuje v priebehu užívania pohyb jednotlivých prvkov a následné vylúpnutie ich horných častí.

5,vlastné uloženie dlažby

Technológia uloženia betónovej dlažby sa zásadne líši od klasického spôsobu dláždenia žulovými kockami. Pri ukladaní sa začína v pravouhlom rohu, pokiaľ možno od najnižšieho miesta plochy. Dlažobné kocky sa ukladajú v smere od seba tak, že je možné na ne hneď stúpať. Dlažby kladieme vždy so špárou 3-5 mm. Eliminujeme tým tak možnosť odštiepenia hrán a rohov, ako v priebehu ukladania, tak aj pri používaní plochy a po vyplnení špár vhodným separačným materiálom je tak umožnené pružné chovanie dláždeného krytu a správny prenos zaťažovacích síl. Dbáme na rovnomerné línie špár a preto kontrolujeme vydláždený úsek, minimálne každé 2-3 m., pomocou šnúry alebo zrovnávacej laty. Neukladajte dlažobné kocky s viditeľnými vadami. Veľmi dôležité je spádovanie plochy, min.2% v priečnom a min.0,5 % v pozdĺžnom smere, ktoré zaisťuje odvodnenie plochy tak, že zabudované výrobky nebudú nikde dlhodobo pod vplyvom vysokej vlhkosti. Tá môže spôsobiť výrazné zmeny v odtieňoch farby výrobkov a rovnako tak môže prispievať ku vzniku intenzívnych výkvetov. Ukladanie betónovej dlažby sa robí dvoma spôsobmi, ručne alebo strojom! Ručné ukladanie sa robí spravidla na plochách menšieho rozsahu, prípadne na členitých plochách s rôznymi farebnými alebo inými vzormi. Ukladanie strojom sa robí spravidla na väčších plochách, pomocou mechanických a pneumatických zariadení. Pri ručnom aj strojovom ukladaní platí, že je treba dlažbu odoberať po jednotlivých prvkoch striedavo aspoň z troch paliet!

 Dlažbu ukladáme v celej šírke medzi obrubníky proti spádu dláždenej plochy a zásadne z položenej plochy (do pripravenej ukladacej plochy nevstupujeme ).  Treba dbať na dodržiavanie medzier medzi jednotlivými dlažbami. Dlažbu ukladáme tak, aby medzi jednotlivými prvkami vznikla medzera o šírke 3-5 mm.

 Na dosiahnutie rovných medzier možno použiť rovnú latu alebo murársku šnúru

 Doštiepanie dlažby pri okrajoch, komplikovaných stavebných detailoch, tzn. stĺpoch, zábradliach, prvkoch odvodňovacích systémov atď., je možné dlažbu lámať špeciálnou lámačkou, alebo rezať kotúčom na betón. Nikdy nepoužívame betónovú zálievku. Jej kvalita a životnosť je max. dve zimy!

 Odporúčame dláždiť plochu odoberaním dlažby súčasne z viacerých paliet. Predídete tak prípadnému kontrastu prechodných drobných farebných rozdielov na dláždenej ploche, ktorým sa nevyhne skutočne žiaden výrobca. Po vyzretí plochy je za pár mesiacov po tomto malom probléme.  Poslednou fázou je pieskovanie a zhutnenie dláždenej plochy pomocou vibračnej dosky. Pred hutnením povrchu dlažby sa robí prvé pieskovanie suchým kremičitým pieskom. Hutníme iba zašpárovaný, suchý a čistý (zametený) povrch dlažby. Hutnenie sa odporúča robiť vibračnou doskou s pryžovou podložkou. Hutnením povrchu dlažby dôjde nielen k spevneniu povrchu dlažby, ale aj zrovnaniu prípustných výškových tolerancií jednotlivých prvkov. Po zhutnení dlažby sa prevedie druhé pieskovanie – doplnenie špár špárovacím materiálom a konečné zametenie povrchu.